Thường lÃ* một tù tình dục với thuốc kÃ*ch dục vÃ* hÃ*nh vi (vi phạm một đứa trẻ) lÃ* nhiều hÆ¡n chỉ lÃ* họ không thể tá»± giúp mình với các điểm tham quan vÃ* ham muốn tình dục của họ. Nhiều thuốc kÃ*ch dục nữ có thá»±c thụ thu hút tình dục trẻ em trước tuổi dáº*y thì nhÆ°ng 80% số người lỗi lầm tình dục giáo sÄ© đã vi phạm một thiếu niên tuổi dáº*y thì ở hầu hết. Nhiều lên tiếng rằng thanh thiếu niên không phải lÃ* đối tượng của ham muốn của họ, nhÆ°ng những gì đã có sẵn cho họ vÃ*o thời điểm đó.

Chắc chắn một số linh mục đồng tÃ*nh đã lÃ*m trong thá»±c tại con trai lạm dụng. NhÆ°ng nhÆ° váº*y đã lÃ*m linh mục khác giới cÅ©ng nhÆ° các linh mục đã không rõ rÃ*ng về định hướng vÃ* mong muốn tình dục của họ. Tôi đã đánh giá hoặc điều trị khoảng 60 trong những người đÃ*n ông trong suốt nhiều tháº*p ká»· qua vÃ* đã tìm thấy điều nÃ*y lÃ* đúng về mặt lâm sÃ*ng cÅ©ng nhÆ° thá»±c thụ dá»±a trên kết quả nghiên cứu. tội phạm tình dục với thuoc kich duc nu ha noi đối với con trẻ lÃ* phức tạp hÆ¡n nhiều so với chỉ đơn thuần lÃ* một vấn đề về định hướng tình dục.

Buồn thay, những người có một định hướng tình dục đồng giới có một lịch sá»* lâu đời của bị nạn nhân trong nền văn hóa của chúng tôi vÃ* trong nhiều nền văn hóa khác trong nhiều thế ká»·. Đáng buồn thay, nhóm nÃ*y đang được một lần nữa trở nên nạn nhân trong cuộc khủng hoảng lạm dụng giáo sÄ© trong Giáo Hội Công Giáo. Chúng ta cần Ã*t vÃ* không hề nạn nhân trong câu chuyện nÃ*y. Theo quan điểm của tôi, khuynh hướng tình dục với thuốc kÃ*ch dục lÃ* một cá nhân trong cuộc tranh luáº*n nÃ*y. Nếu chúng ta thá»±c thụ quan tâm đến việc bảo vệ trẻ mỏ khỏi bị tổn hại vÃ* lÃ*m đúng, chúng ta không nên đổ lỗi cho người đồng tÃ*nh nhÆ°ng táº*p trung sá»± xem xét của chúng tôi về các yếu tố nguy cÆ¡ nổi tiếng vÃ* thÃ*nh láº*p khác biệt mÃ* có nhiều năng lá»±c dẫn đến các nạn nhân tình dục của trẻ em vÃ* thanh thiếu niên.

Chúng bao gồm một lịch sá»* tình dục với thuốc kÃ*ch dục nữ vÃ* thuốc kÃ*ch dục nam hay khác vấn đề kiểm soát xung động, không có trình độ duy trì các mối quan hệ thỏa mãn thuốc kÃ*ch dục đối với người lớn, phong cách ứng phó thÃ*ch ứng không tốt, lạm dụng thuốc, vÃ* các rối loạn tâm thần bệnh táº*t kèm. Định hướng tình dục không hề lÃ* một trong số họ. Có nghiên cứu chất lượng vÃ* nhÃ* nước nghệ thuáº*t thá»±c hÃ*nh mÃ* có thể giúp chúng tôi với điều nÃ*y vÃ* những người trong chúng tÃ*ch cá»±c nháº*p cuộc công việc nÃ*y từ một lâm sÃ*ng, nghiên cứu, vÃ* quan điểm chế độ đang dùng nó. Chúng ta phải lÃ*m nhÆ° váº*y vì lợi Ã*ch của con cái chúng ta cÅ©ng nhÆ° đối với Giáo Hội.

http://www.thuockichduchanoi.com/