» Giới thiệu : Chức năng của Phần Mềm BÃ*o Cỏ lÃ* tá»± động lấy Commision ( buôn cỏ). Phan Mem Bao co, chuyên nghiệp dùng bÃ*o cỏ, hoÃ*n toÃ*n tá»± động dÃ*nh cho 2 mạng: bong88, sbobet...
- Phần mềm tá»± động dò tìm giá của 2 tỉ lệ kèo khác nhau, để tá»± động đặt bet chÃ*nh xác theo cÃ*i đặt, giảm tai nạn trong việc bÃ*o cỏ buồn COM tới mức thấp nhất.
- Phần mềm có thể tùy chọn cược theo các loại (1 giá vÃ* 2 giá) nhÆ° mong muốn:
- Cược Over / Under vÃ* Handicap.
- Cược theo giải đấu.


DT: 0938 331 681 (Trường)
Web: www.baocobuoncom.com